מועד אחרון להרשמה ולהגשת מסמכים לבעלי רקע אקדמי

לסמסטר א

מועדים לבעלי רקע אקדמי לסמסטר א
התחלת ההרשמה24.1.2016
תאריך אחרון להרשמה31.3.2016
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים1.8.2016
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לבעלי רקע אקדמיאפריל 2016

לסמסטר ב

מועדים לבעלי רקע אקדמי לסמסטר ב
התחלת ההרשמה1.11.2016
תאריך אחרון להרשמה30.1.2017
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.2.2017
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקףדצמבר 2016
*ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר מועד זה ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד