דיונים והחלטות במועד מאוחר

כל שיפור שיישלח אלינו, כגון: ציוני בחינה פסיכומטרית ממועד יולי (לסמסטר א) ו/או שיפורי ציוני בגרות סופיים, ייקלט (למעט לרפואה-מגמה רפואית ולמסלול המשולב הנדסה ביו-רפואית ורפואה-מגמת רפואה). הדיון בשיפורים אלה יהיה עד תחילת הלימודים בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז.

ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריכים הנדרשים,  ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. מספר המקומות מצומצם ביותר.

החל מיוני (בסמסטר א) ומדצמבר (בסמסטר ב) עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר מסיפי הקבלה עד אותם מועדים.

שימו לב!
בשלב מאוחר כזה לא ניתן יהיה לקבל מעונות.