סוגי הודעות למועמדים

כולכם תקבלו בכתב את נתוניכם כפי שהם נקלטו בטכניון ואת ההחלטה בעניינכם. במרכז רישום וקבלה לא מוסרים הודעת קבלה או דחייה בטלפון. בכל עת ניתן לבדוק את מצב הטיפול במועמדות או אם יש החלטה בעניין הקבלה באתר באזור האישי.

שימו לב! 
אי קבלת הודעה, או קבלתה באיחור, אינה פוטרת אתכם מלעמוד בכל הדרישות, כפי שפורטו בידיעון או באתר זה.

הודעת קליטה ראשונה

הודעה זו כוללת את הציון הפסיכומטרי, ממוצע הבגרות ואת ציון הסכם (אם יש) כפי שהם נקלטו על-ידי הטכניון. בהודעה זו יופיע גם מספר תיק . זהו מספר תיק אישי שבעזרתו ניתן לבדוק את מצב המועמדות או בכל בירור אישי אחר  באזור האישי -  מצב המועמדות | במרכז המידע הטלפוני (ממ"ט) 04-8295555, 077-8875555. 

הודעת הקליטה תשלח אליכם בדוא"ל - לאחר מכן ישלח גם מכתב בדואר. אם כעבור שבועיים מיום ההרשמה לא יתקבל מכתב הקליטה, יש לפנות למרכז רישום וקבלה.

כל שינוי ועדכון לאחר קבלת הודעת הקליטה הראשונה, כמו למשל: שיפור ציוני בגרות סופיים, שיפור ציון פסיכומטרי, ציון בחינת מיון לארכיטקטורה וציון בחינת מו"ר, יופיעו רק באינטרנט, ולא תישלח הודעה כתובה בדואר.

הודעת קבלה

מועמדים שיתקבלו, יקבלו הודעה על הקבלה בדוא"ל ובמקביל תשלח הודעת קבלה כתובה בדואר. כל הודעה אחרת, באמצעות האתר או דוא"ל אינה בגדר הודעת קבלה.

מועדים משוערים לקבלת הודעת קבלה מהטכניון

  • מועמדים שימלאו את כל דרישות ההרשמה, ואשר הציונים שלהם גבוהים מאוד יקבלו בשלב מוקדם מאוד, הודעת קבלה לטכניון.
  • מועמדים אשר אינם חייבים בהשלמת פרטים, בקשתם נבדקת ברציפות והחלטה בעניינם יכולה להינתן בכל עת, בהתאם למצב הקבלה במסלולים שביקשו.
  • מרבית המועמדים לסמסטר א יקבלו הודעת קבלה עד תחילת חודש יולי.
  • מרבית המועמדים לסמסטר ב יקבלו הודעת קבלה עד סוף חודש דצמבר.
  • עתודאים המועמדים לסמסטר א יקבלו תשובה כשבועיים לפני תחילת הלימודים.
  • דיון מחודש בקבלה יתקיים בעקבות הגשת שיפורי ציונים, עד תחילת הסמסטר, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז, פרט למועמדים לרפואה-מגמת רפואה ולמסלול המשולב הנדסה ביורפואית ורפואה-מגמת רפואה. מועמדים לשני המסלולים הללו אינם רשאים להגיש נתונים אחרי התאריך המצויין בטבלת התאריכים.

להודעת הקבלה תצורף גם דרישה לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד ומידע על בחינות הסיווג. רק תשלום המקדמה במועד הנקוב מבטיח את הקבלה. הקבלה היא רק לסמסטר המצוין בהודעה.

שימו לב!
משלב מאוחר כזה לא ניתן יהיה לקבל מעונות.

ניתן לשלם את המקדמה גם באתר חשבונות.

הסברים להרכבת מערכת שעות באינטרנט יישלחו כחודש לפני תחילת הסמסטר ע"י מדור הוראה | 04-8292530.

הודעת דחייה

מועמדים שלא יגיעו לסף הקבלה שייקבע יקבלו הודעת דחייה המסבירה את סיבת הדחייה. בדרך כלל לא נשלחות הודעות דחייה לפני חודש יוני בסמסטר א ולפני חודש ינואר בסמסטר ב.