עדכון ציוני בגרות

אם שיפרתם ציוני בגרות, דאגו להעברתם לטכניון באופן אישי רק לאחר קבלת הודעת הקליטה. יש להעביר ציונים סופיים בלבד. תתי-ציונים לא יתקבלו. כל ציון שאינו תעודה של משרד החינוך כגון: תדפיס אינטרנט, או תעודת בית-ספר לא יתקבל. הציונים יועברו כשהם מאושרים לפי המפורט בסעיף כיצד מאשרים צילומי תעודות. לאחר הגשת הציונים המשופרים, יתקיים דיון מחודש בקבלה, עד תחילת הסמסטר, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז.

מי שתעודת הבגרות שלו לא נקלטה חייב להביא גיליון ציונים רשמי ממשרד החינוך. על גיליון הציונים צריכה להופיע המילה "זכאי". 

ניתן לשלוח את שיפורי הציונים או גיליון הציונים חדש בדואר רשום. לא ניתן לשלוח ציונים בפקס או בדוא"ל.