מועדי הרשמה והגשת מסמכים לסמסטר ב' לשנה"ל תשע"ח (מרץ 2018)

שימו לב!

    • הגשה מאוחרת של ציונים ומסמכים - ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריכים הרשומים בטבלה, ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. מספר המקומות מצומצם ביותר.

מועדי הרשמה על סמך ציון סכם (בגרות וציון פסיכומטרי)

לסמסטר ב

התחלת ההרשמה1.11.2017
תאריך אחרון להרשמה30.1.2018
הרשמה מאוחרתעל בסיס מקום פנוי
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקףדצמבר 2017

מועדי הרשמה לבעלי רקע אקדמי

לסמסטר ב

התחלת ההרשמה1.11.2017
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים ומסמכים10.2.2018
מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקףדצמבר 2017