הרשמה לטכניון

הרשמה לסמסטר א תשפ"א (אוקטובר 2020)

ההרשמה לסמסטר א החלה. לטופס ההרשמה

המשך הרשמה מאוחרת לסמסטר ב חש"ף (מרץ 2020)

נמשכת ההרשמה לסמסטר ב תש"ף והיא תסתיים בתאריך 20.2.2020. טופס ההרשמה