הרשמה לטכניון לסמסטר ב

הסתיימה ההרשמה לטכניון לסמסטר א אוקטובר תשפ"ב. 

ההרשמה לסמסטר ב (מרץ 2022) תיפתח בתאריך 1.11.2021