קבלת פטורים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

מתקבלים על סמך לימודים אקדמיים, עשויים לקבל פטור מחלק מחובותיהם לתואר. פטורים אלה יינתנו רק למי שהתקבלו ועל פי החלטת הפקולטה המקבלת. לקבלת פטורים יש לפנות למזכירת לימודי הסמכה בפקולטה אליה תתקבלתם.

מתקבלים שלמדו קורסים בודדים במוסד אקדמי מוכר, רשאים לפנות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם התקבלו, לבקשת הפטורים.