קבלת מועמדים בﬠלי רקע אקדמי על סמך ציון סכם

קבלת מועמדים בעלי רקע אקדמי במצב אקדמי תקין

סטודנטים שלמדו במוסד אקדמי מוכר והם במצב אקדמי תקין, יוכלו להגש מועמדות לטכניון בתנאים הבאים:

מועמדים שלמדו סמסטר אחד, יכולים להתקבל על סמך ציון סכם. 

מועמדים שלמדו שני סמסטרים, יכולים לבחור בין קבלה על סמך ציון סכם, לבין קבלה על סמך רקע אקדמי. 

מועמדים שלמדו שלושה סמסטרים ואילך יכולים לעבור רק על סמך רקע אקדמי.

סטודנטים מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שמצבם האקדמי תקין, ושהפסיקו את לימודיהם ביוזמתם, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים בכל עת שירצו.

קבלת סטודנטים במצב אקדמי לא תקין

סטודנטים שלמדו במוסד אקדמי אחר מסלול לימודים שאינו רלוונטי לטכניון, יכולים להירשם על סמך ציון סכם גם אם מצבם האקדמי אינו תקין.

סטודנטים שלמדו במסלול לימודים רלוונטי לקבלה לטכניון, שהיו במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסקו או הפסיקו לימודיהם בטכניון או בכל מוסד אחר, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים, על סמך ציון סכם, לאחר תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

סטודנטים שהפסיקו את הלימודים ביוזמתם לאחר סמסטר אחד בלבד, יוכלו להגיש בקשה לקצר את תקופת ההפסקה. קיצור תקופה זו תלוי באישורה של הפקולטה. הקבלה של סטודנטים שהופסקו או הפסיקו לימודים לאחר שהשלימו סמסטר אחד בלבד, תהיה על סמך ציון הסכם במסלול אליו הם רוצים להתקבל.

בקשות לשוב ללימודים לסטודנטים שהשלימו שני סמסטרים, מחייבות את אישור דיקן לימודי הסמכה בנוסף לעמידה בציון הסכם.

מהו מצב אקדמי תקין

מצב אקדמי תקין לסטודנטים מהטכניון

סטודנטים בטכניון ייחשבו במצב אקדמי תקין אם ממוצע הציונים שלהם הוא 65 ומעלה  ואחוז ההצלחות 66%. שאר הדרישות למצב אקדמי תקין מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה (תקנה מספר 3.1.6).

מצב אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר

רקע אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר מוגדר כממוצע של 70 לפחות בשני הסמסטרים האחרונים ללימודים | לימודים בהיקף השקול ל- 27 נקודות אקדמיות בטכניון לפחות | זכאות להמשיך לשנת הלימודים הבאה על סמך הקריטריונים של המוסד בו לומדים הסטודנטים.