החומר לבחינת הסיווג בפיזיקה

מכניקה

סטטיקה: וקטורים; הפרדת כוחות לרכיבים; חיבור כוחות; תנאי שיווי משקל; מומנט של כוח; מרכז מסה.
קינמטיקה: מהירות; תנועה שוות מהירות; מהירות יחסית; תאוצה; תנועה בתאוצה קבועה בקו ישר;  נפילה חופשית; זריקה אנכית; זריקה משופעת.
דינמיקה: חוקי ניוטון; מסה וכוח; חיכוך; מישור משופע; תקיפה ותנע; חוק שימור התנע;  מהירות מרכז מסה; התנגשויות.
אנרגיה: עבודה והספק; אנרגיה מכנית (קינטית ופוטנציאלית); חוק שימור האנרגיה; התנגשות פלסטית והתנגשות אלסטית; מקדם תקומה.
כוח מרכזי: תנועה מעגלית; מהירות זוויתית; תדירות ומחזור; תאוצה מרכזית; כוח מרכזי.
גרוויטציה: חוקי קפלר; כוח המשיכה העולמי; תאוצת הכובד; פוטנציאל הכובד; מהירות בריחה.
תנועה הרמונית פשוטה: העתק; מהירות ותאוצה כפונקציה של הזמן; אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה  כוללת בתנועה הרמונית; מטוטלת וקפיצים.

חשמל ומגנטיות

אלקטרוסטטיקה: חוק קולון; שדה חשמלי; חוק גאוס; פוטנציאל חשמלי; קיבול; מטענים  מושרים; חיבור קבלים; אנרגיה של גוף טעון.

אלקטרודינמיקה: זרם חשמלי; התנגדות; חוק אוהם; מקור מתח; כוח אלקטרו-מניע; התנגדות פנימית ומתח הדקים; חיבור נגדים; חיבור מקורות מתח; חוקי קירכהוף; פוטנציומטר; גשר ויטסטון; הספק חשמלי וחוק ג'אול.

מגנטיות: שדה מגנטי; כוח לורנץ; תנועת מטען בשדה מגנטי קבוע; כוח מגנטי על מוליך נושא זרם; מומנט מגנטי; שדה מגנטי של זרם חשמלי; כוחות בין מוליכים נושאי זרם; כוח אלקטרו-מניע מושרה.