ביטול הרשמה

מועמדים שירצו לבטל את מועמדותם לטכניון מתבקשים להודיע על כך בכתב למרכז רישום וקבלה.

דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם, או שקיבלו הודעת דחייה, ויבקשו להירשם לסמסטר אחר, יהיו חייבים להירשם מחדש, ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש.

אין העברת רישום מסמסטר לסמסטר.

ניתן לשלוח את ההודעה על ביטול ההרשמה בפניה במייל למדור רישום וקבלה.