ביטול קבלה והחזר מקדמת שכר הלימוד

מועמדים שירצו לבטל את קבלתם לטכניון, מתבקשים להודיע על כך בכתב בצירוף פרטי חשבון הבנק שלהם למרכז רישום וקבלה | פקס 04-8295830 | rishum@technion.ac.il

מועד הודעת הביטול קובע את גובה החזר מקדמת שכר הלימוד. מי שיודיעו במועד יהיו זכאים להחזרת מקדמת שכר הלימוד על פי כללי ההחזר של המועצה להשכלה גבוהה.

הודעת ביטול תאפשר לנו לקבל מועמדים אחרים.

מועדי הביטול וגובה החזר המקדמה

 החזר מקדמה לסמסטר א תשע"ח

מועד ביטול הקבלהגובה ההחזר
עד לתאריך 15.8.2017כל המקדמה
עד לתאריך 15.9.2017חצי מקדמה

 החזר מקדמה לסמסטר ב תשע"ח

מועד ביטול הקבלהגובה ההחזר
עד לתאריך 15.12.2017כל המקדמה
עד לתאריך 15.1.2018חצי מקדמה

ביטול הקבלה, בין אם על-ידי הסטודנט או על-ידי מרכז רישום וקבלה, מבטל גם זכויות אחרות שניתנו בגין הקבלה, כולל מעונות ומלגות.