ביטול קבלה והחזר מקדמת שכר הלימוד

מועמדים שירצו לבטל את קבלתם לטכניון, מתבקשים להודיע על כך בפניה בדוא"ל בצירוף פרטי חשבון הבנק שלהם למרכז רישום וקבלה | פקס 04-8295830

מועד הודעת הביטול קובע את גובה החזר מקדמת שכר הלימוד. מי שיודיעו במועד יהיו זכאים להחזרת מקדמת שכר הלימוד על פי כללי ההחזר של המועצה להשכלה גבוהה.

הודעת ביטול תאפשר לנו לקבל מועמדים אחרים.

ביטול הקבלה, בין אם על-ידי הסטודנט או על-ידי מרכז רישום וקבלה, מבטל גם זכויות אחרות שניתנו בגין הקבלה, כולל מעונות ומלגות.

מועדי הביטול וגובה החזר המקדמה

החזר מקדמה לסמסטר א תש"ף

גובה ההחזרמועד ביטול הקבלה
כל המקדמהעד לתאריך 15.8.2019
חצי מקדמהעד לתאריך 15.9.2019

 החזר מקדמה לסמסטר ב תש"ף

גובה ההחזרמועד ביטול הקבלה
כל המקדמהעד לתאריך 15.12.2019
חצי מקדמהעד לתאריך 15.1.2020