ביטול קבלה והחזר מקדמת שכר הלימוד

מועמדים שירצו לבטל את קבלתם לטכניון, מתבקשים למלא את הטופס המופיע בהמשך.

מועד הודעת הביטול קובע את גובה החזר מקדמת שכר הלימוד. מי שיודיעו במועד יהיו זכאים להחזרת מקדמת שכר הלימוד על פי כללי ההחזר של המועצה להשכלה גבוהה.

הודעת ביטול תאפשר לנו לקבל מועמדים אחרים.

ביטול הקבלה, בין אם על-ידי הסטודנט או על-ידי מרכז רישום וקבלה, מבטל גם זכויות אחרות שניתנו בגין הקבלה, כולל מעונות ומלגות.

מועדי הביטול וגובה החזר המקדמה

החזר מקדמה לסמסטר ב תשפ"א

גובה ההחזרמועד ביטול הקבלה
כל המקדמהעד לתאריך 15.12.2020
חצי מקדמהעד לתאריך 15.1.2021