שינויים ומדיניות אי אפלייה

  • הטכניון שומר לעצמו את הזכויות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, תקנות ותוכניות הלימודים, מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. כל החידושים, השינויים והעדכונים בכל הקשור למידע המופיע באתר זה, יפורסמו באתר רישום וקבלה חדשות ועדכונים.
  • המידע המופיע באתר זה תקף לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"ב (מרץ 2022) ולסמסטר א ו-ב לשנה"ל תשפ"ג ( אוקטובר 2022) .
  • המידע באתר אינו מחייב את הטכניון. רק הודעה בכתב מהטכניון (דואר או במייל) מחייבת את הטכניון.
  • הטכניון שומר לעצמו את הזכות להחליט, לפי שיקול דעתו, אם לפתוח ולקיים, או להפסיק או לדחות       קורס/תוכנית לימודים מסוימת, וזאת על רקע מיעוט נרשמים או כל סיבה אקדמית, מנהלית או אחרת. במקרה כזה לא יהיו לנרשמים זכויות או תביעות נוספות בקשר להחלטה כזו או בקשר לביצועה.
  • דיקן לימודי הסמכה אחראי מטעם הנהלת הטכניון על קבלת מועמדים לטכניון.
  • הטכניון אינו מפלה על רקע דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני בניהול מדיניותו בתחומי ההוראה, המחקר, הקבלה ללימודים, המלגות ותוכניות ההלוואה, תוכניות הספורט ותוכניות נוספות המנוהלות על ידי המוסד.