אפיק מעבר לחסרי תעודת בגרות - מהאוניברסיטה הפתוחה

  • אפיק זה מיועד למועמדים אשר אין להם זכאות לתעודת בגרות והם מעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון על פי הישגיהם הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה.
  • הרכב הקורסים שנדרש ללמוד באפיק זה במרבית המסלולים שונה מזה שבאפיק המעבר הארוך מהאוניברסיטה הפתוחה. יש לעמוד בדרישות הציונים השונים עבור כל פקולטה.
  • מספר נקודות הזכות הנדרש הוא לפי נקודות הזכות של הקורס המקביל בטכניון, ולא באוניברסיטה הפתוחה, ולא כולל נקודות בונוס.
  • מלבד הרכב הקורסים המפורט מטה עבור כל מסלול, יש לעמוד בכל שאר הדרישות של אפיק המעבר הארוך כפי שמפורטות באתר האוניברסיטה הפתוחה.
  • לשאלות נוספות בנוגע לדרישות והרכב הקורסים ניתן לפנות אל מדור מועמדים והערכה.

  • הכרה בקורסי האוניברסיטה הפתוחה בשנת תשפ"ד: לאור השינויים במתכונת הלימודים בשנת תשפ"ד, הטכניון מתחייב להכיר בכל הקורסים שיילמדו במהלך שנה זו באוניברסיטה הפתוחה גם לצורך קבלה על סמך אפיקי מעבר וגם כתחליף לקורסים המקבילים בטכניון. זאת, כל עוד יהיה בהם ציון מאוני בלבד ולא ציון בינארי או פטור. במקביל, הטכניון מבהיר שיתכן שקורסי המשך בטכניון יתבססו על חומר שנלמד בטכניון אך הוצא מהסילבוס של הקורסים באוניברסיטה הפתוחה. הסטודנטים שיתקבלו מהאוניברסיטה הפתוחה יהיו אחראים להשלים חומר זה באופן עצמאי.

דרישות קבלה לאפיק המעבר לפי מסלולי לימודים