תנאי קבלה לטכניון עם בגרויות לא ישראליות

 OSSD (Ontario Secondary School Diploma) אונטריו, קנדה

קבילות התעודה:

 • התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:מתמטיקה, אנגלית, מדע – פיזיקה, כימיה או ביולוגיה, מדעי החברה או הרוח, שפה שנייה (רצוי עברית), מקצוע בחירה
 •  כל המקצועות ברמה גבוהה. 
 • כל הציונים יהיו 70 ומעלה. (התעודה קבילה גם אם תכלול ציון אחד נמוך מ- 70 בתנאי שהממוצע גבוה מ- 70).

תרגום הציונים: הציונים מאוניים; שווי ערך לציוני בגרות ישראליים גולמיים.

משקל בחינות: 3 או 5 יח"ל

הציונים במתמטיקה, אנגלית ומדע ישוקללו ברמה של 5 יח"ל; משאר הציונים יחושב ממוצע ויינתן לו משקל של 8 יח"ל

בונוסים: "בונוסים" יינתנו למקצועות הבאים מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20)

חישוב ממוצע:יילקחו בחשבון המקצועות הנלמדים בשנה ה– 12 בלבד. הציון הוא הציון המאוני שניתן בבית הספר. יינתן בונוס למקצועות המתאימים. אם "מתמטיקה" מופיעה יותר מפעם אחת בתעודה, יחושב ממוצע של כל הפעמים והציון ייכלל רק פעם אחת. כל ציון יוכפל במספר היחידות .(ראו הסבר לגבי משקל הבחינות למעלה). סה"כ המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

IB- תעודה בינלאומית

קבילות התעודה

 • התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
  - מתמטיקה
  - אנגלית
  - מדע - פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
  - היסטוריה (או מדעי החברה)
  - שפה נוספת: עברית, שפת המדינה או שפה אירופית מודרנית (גרמנית, צרפתית, ספרדית)
  - מקצוע בחירה 
 • לפחות שלוש בחינות ברמה גבוהה. מתמטיקה חייבת להיות ברמה גבוהה.
 • כל הציונים יהיו 5 ומעלה. (התעודה קבילה גם אם תכלול ציון אחד נמוך מ- 5 בתנאי שהממוצע גבוה מ- 5)

 תרגום ציונים:

המרת ציונים
IBציון ישראלי
1 10
2 25
3 40
455
5 70
685
7100

 משקל בחינות 3 או 5 יח"ל: לבחינות ברמה גבוהה (Higher level) יינתן משקל 5 יח"ל; לבחינות ברמה רגילה (Subsidiary level) יינתן משקל 3 יח"ל.

בונוסים: "בונוסים" יינתנו למקצועות ברמת 5 יח"ל (LH) : מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20).

חישוב ממוצע: לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (LH= 5 יח"ל; LS= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל יתווספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

BAC- תעודה צרפתית

קבילות התעודה

 • התעודה מסדרה S הכוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
  מתמטיקה
  פילוסופיה
  פיזיקה-כימיה
  היסטוריה (או מקצוע ממדעי החברה)
  צרפתית (כשפה ראשונה)
  מקצוע בחירה (בדר"כ מדע נוסף)
 • התתעודה חייבת לכלול גם שפה שנייה (רצוי עברית או אנגלית).
 • ממוצע גבוה מ- 10.

תרגום ציונים

המרת ציונים
11-75 1-10
12-80 2-20
13-85 3-30
14-90 4-40
15-95 5-45
16-100 6-50
17-105 7-55
18-110 8-60
19-120 9-65
20-130 10-70

משקל בחינות 3 או 5 יח"ל: לכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם" (שווה ערך ליח"ל).

בונוסים: "בונוסים" יינתנו למקצועות בעלי מקדם של 5 או יותר במקצועות: מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20).

חישוב ממוצע: לכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם". לציון יתווסף הבונוס, אם מגיע. כל ציון יוכפל בערך המקדם שלו. ציון בחינוך גופני לא יכלל בחישוב. יחושב סכום המכפלות שיחולק בסכום המקדמים. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

GCSE תעודה בריטית

קבילות התעודה

 • תעודה כוללת 5 מקצועות כאשר ביניהן:
  מתמטיקה
  מדע – פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
  אנגלית
  מקצוע בחירה ממדעי החברה, הרוח או האומנות
 • שלוש מבין הבחינות תהיינה ברמה גבוהה (advanced level) בהן מתמטיקה ומדע.
 • כל הציונים יהיו ברמה C ומעלה. ממוצע על הציונים יהיה 70 לפחות.

תרגום ציונים

המרת ציונים
GCSEציון ישראלי
A*100
A 95
B 75
C 60

 משקל בחינות 3 או 5 יח"ל: לבחינות ברמה גבוהה (A) יינתן משקל 5 יח"ל; לבחינות ברמה רגילה (O) יינתן משקל 3 יח"ל

בונוסים: "בונוסים" יינתנו רק למקצועות ברמת 5 יח"ל (Advanced Level): מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), ואנגלית (+20).

חישוב ממוצע: לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (Advanced Level - 5 יח"ל; Ordinary Level= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל ייתוספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול את מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

AP

דרישות מינימליות מהבחינות

רשאים להירשם לטכניון תלמידים שנבחנו ב- 5 בחינות ברמת AP עם ציון עובר (3 לפחות). מתוכן:
אחת היא Calculus BC עם ציון 4 או 5.

שתיים מהבחינות הן עם ציון 4 או 5, בכל מקצוע.

שתי הבחינות תהינה מתוך הרשימה הבאה:

 • Electricity and Magnetism+ Mechanics)  Physics C)
  חובה להיבחן בשני החלקים . חלק אחד בלבד לא ייכנס לממוצע. גם הציון של Physics 1 לא ייכנס לממוצע.
 • Computer Science A
 • Chemistry
 • Biology

הערה: ציוני ה- AP נלקחים בחשבון בקבלה לטכניון; לא ניתן בגינן זיכוי של נקודות אקדמיות.

תרגום ממוצע בחינות AP לציוני בגרות

ציוני ה- AP מתורגמים לציון מאוני באופן הבא: 3 = 65 | 4 = 80 | 5 = 98
ציונים אלה יחשבו ברמת בגרות ישראלית של 5 יחידות לימוד.

"בונוסים" יינתנו למקצועות ברמת 5 יח"ל

מתמטיקה (+30 ), פיזיקה-שני החלקים (+30 ), כימיה (+25 ), ביולוגיה (+25 ), ואנגלית (+20 ), מדעי המחשב (+30).

תרגום ציון SAT לציון פסיכומטרי

נוסחת מעבר מ- SAT לציון פסיכומטרי
R - ציון החלק של הקריאה
M - ציון החלק המתמטי
ציון פסיכומטרי = M * 0.67 + R * 0.33

בחינות סיווג

סיווג בעברית

כל מי שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בעברית, חייבים להיבחן בבחינת יע"ל (ידע בעברית) של המרכז הארצי.  מי שלא יקבלו לפחות 113, לא יוכלו להתקבל ללימודים.

סיווג באנגלית

באופן כללי (למעט מי שנבחנו ב- SAT) הסיווג ללימודי אנגלית יקבע על-פי הציון בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או על-פי הציון בחינת אמי"ר. לא ניתן להתקבל לטכניון עם  ציון באנגלית הנמוך מ- 104. לרפואה נדרש ציון של 120 ומעלה.

סיווג באנגלית לנבחנים ב- SAT
הסיווג ללימודי אנגלית יקבע על-פי ציון החלק של הקריאה Critical Reading) R-בבחינת ה-SAT.

לא ניתן להתקבל לטכניון עם ציון באנגלית הנמוך מ-520. לרפואה נדרש ציון  601  ומעלה.

הסיווג לרמות באנגלית על פי הבחינות השונות

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון
הציון בבחינה הפסיכומטרית הציון ב-SAT הציון ב-ACTהרמה
150-134670 ומעלה30 ומעלהפטור
133-120669-60129-27אנגלית טכנית - מתקדמים ב
119-104600-52126-22אנגלית למתקדמים א
103 ומטה520 ומטה22 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

שימו לב!

מועמדים שלא הגיעו לציון המינימאלי הנדרש באנגלית, או מועמדים הרוצים לעבור לאנגלית מקדמת יותר, יכולו לגשת לבחינת אמי"ר ( מיון לאנגלית) הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות.

בבחינת אמיר נדרש ציון מינימאלי של 204 ומעלה ולרפואה 220.

ניתן להיבחן גם בבחינה הפסיכומטרית ולקבל בחלק של האנגלית 104 או 120 לרפואה.

סיווג בפיזיקה

 • ציון של לפחות 4 ב- Physics C: Mechanics יעניק פטור מהחלק של "מכניקה".
 • ציון של לפחות 4 ב- Physics C: Electricity and Magnetism יעניק פטור מהחלק של "חשמל".