המען למשלוח תעודות ומסמכים

  • לאחר סיום הרישום לטכניון באינטרנט חובה לשלוח את צילומי התעודות  מאושרים כנדרש* בדואר (מומלץ לשלוח בדואר רשום).
    הכתובת למשלוח: מדור מועמדים והערכה | הטכניון | חיפה 3200003 .
  • לא ניתן לשלוח מסמכים בפקס או במייל.
  • רק לאחר קבלת כל המסמכים במדור מועמדים והערכה, יתחיל הדיון במועמדות.
  • שאר הנרשמים אינם צריכים לשלוח אף מסמך בדואר

*מהו צילום מאושר כנדרש של תעודות וגיליונות ציונים

צילום מאושר כנדרש הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית-הספר | משרד החינוך | מדור מועמדים והערכה בטכניון | המוסד האקדמי שנתן את התעודה.