תעודות ומסמכים הנדרשים למסלולי הרפואה

מסמכים הנדרשים מכול המועמדים

  • הצהרת בריאות: לאחר הקבלה לרפואה יש למלא הצהרת בריאות, ולשלוח אותה לבית הספר לרפואה, במקביל לתשלום דמי המקדמה.
  • אישור על העדר רישום פלילי: המתקבלים יתבקשו להגיש אישור מהמשטרה על כך כי אין בעברם רישום פלילי בגין עבירות מין ("תעודת בגיר" לגברים). האישור יוגש למזכירות הפקולטה לרפואה בהתאם להנחיות שתישלחנה בתחילת השנה.
  • אישור על חיסונים: החל משנת הלימודים הראשונה משולבת התנסות בשדות הקליניים. בהתאם לכך, כול המתקבלים המתחילים לימודי רפואה, מחוייבים להציג אישור חיסונים לפי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות. את האישור החתום (חלקים א, ב, ג בנספח 1 ) יש להעביר לבית הספר לרפואה במייל, לא יאוחר מחודש ממועד תחילת הלימודים. יובהר כי אי התחסנות במועד, תוביל לכך שהסטודנטים לא יוכלו להשתתף בקורס ההתנסות הקלינית, והדבר יוביל לפיצול שנה"ל.

ההנחיות העדכניות לקורונה משתנות מעת לעת. דרישות הכניסה לבתי החולים תהיינה על סמך ההוראות העדכניות ביותר של משרד הבריאות לקראת שנת הלימודים. הדבר נכון גם לגבי הלימודים בפקולטה.

מסמכים נוספים הנדרשים מבעלי רקע אקדמי

מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו, כולל מי שלמדו או לומדים כיום בטכניון, חייבים להגיש גיליון ציונים רשמי, המפרטביצוע בדיקות במעבדה לרפואה את נושאי הלימוד והציונים, שהשיגו בכל מקצוע במסגרת לימודיהם בעבר. גיליון הציונים יהיה מודפס, ויישא חתימה וחותמת המוסד אשר הוציאם. חובה לשלוח אישור על ציונים מכל מוסד אקדמי שהוא, גם על קורס אחד בלבד וכן גם על לימודים אקדמיים שאינם מהווים רקע אקדמי מתאים לטכניון.

מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא בוגרי תואר ראשון בהנדסה, במדעים, ברוקחות או ברפואת שיניים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ או בחו"ל ותלמידים בשנה האחרונה להשלמת התואר הראשון בתחומים הללו, יידרשו להמציא אישור סיום התואר הראשון טרם תחילת לימודי הרפואה.

על מועמדים מבתי-ספר לרפואה בארץ (במסלול השש-שנתי ) להמציא, בנוסף, אישורים המוכיחים כי הם עומדים בכל תנאי הקבלה לשלב אליו הם רוצים להתקבל בטכניון בהתאם לדרישות ועדת הקבלה, וכן כי הם יכולים להתקבל לשלב כזה בבית הספר בו למדו רפואה עד הגשת הבקשה. בנוסף, מועמדים אלו נדרשים להעביר מסמך חתום ע"י עורך דין של האוניברסיטה בה הם לומדים כי אין להם כל מניעה משמעתית להמשך לימודים. המועמדים מתבקשים להגיש גם מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר.

על מועמדים בוגרי כירורגיה פה ולסת להגיש גיליון ציונים רשמי של ציוני בית-ספר לרפואת שיניים כולל שלב א' ושלב ב' ואישור סיום התואר וכן רישיון רפואי ממשרד הבריאות המעיד כי הם מומחים בכירורגיה פה ולסת. המועמדים מתבקשים להגיש מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט מה הם עשו עד היום, במה ביצעו התמחות, מדוע מעוניינים להשלים לתואר MD. כמו כן, המועמדים מתבקשים להעביר רשימת ממליצים וכן מכתב הצהרת כוונות חתום ע"י מנהל המחלקה בה הם עובדים לגבי ההשלכות של יציאה ללימודי רפואה.

מועמדים מחו"ל, שבידיהם ציונים מאוניברסיטה בחו"ל, יגישו, מלבד גיליון ציונים מקורי, גם צילום של הציונים מאושר ע"י נוטריון וכן תרגום נוטריוני, ופרשיות הלימודים בעברית או באנגלית. עליהם להגיש, בנוסף, מסמך רשמי, חתום ע"י המוסד המנפיק, ובו דירוג מיקומם ביחס לשאר הסטודנטים אשר למדו עימם באותו מסלול ובאותן שנים.

בעלי תואר חייבים לשלוח תעודת בוגר או זכאות לתואר.

הכתובת למשלוח: מדור מועמדים והערכה, הטכניון, חיפה 3200003. מומלץ לשלוח בדואר רשום.
ניתן לשלוח גיליונות ציונים לכתובת אי-מייל: academic.b@technion.ac.il
, על הגיליונות להיות בעלי חתימה דיגיטלית המאשרים את האותניות שלהם.

מהו צילום מאושר כנדרש

צילום מאושר כנדרש הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים" "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר | משרד החינוך | מדור מועמדים והערכה בטכניון | המוסד האקדמי שנתן את התעודה.

שימו לב!
רק לאחר קבלת כל המסמכים במדור מועמדים והערכה בטכניון יתחיל הדיון במועמדות.